štvrtok 22. decembra 2011

CompanyHouse newsletter 03/2011


V decembri vyšlo posledné tohtoročné číslo klientského newslettra CompanyHouse. Jeho obsah vám prinášame aj na tomto blogu.


Vážení klienti,
blíži sa koniec roka a to je vždy obdobie, kedy rekapitulujeme, čo sa nám podarilo a čo môžeme v nasledujúcom roku urobiť lepšie. Pevne verím, že sme vám tento rok priniesli zaujímavé novinky, ktoré zjednodušili administráciu vašej firmy a že v tomto trende budeme pokračovať aj v novom roku. Značnú pozornosť budeme i naďalej venovať kvalite a komplexnosti našich služieb. Zároveň sa vám chcem poďakovať za prejavenú priazeň a dôveru aj počas roka 2011. Spoločne s celým tímom CompanyHouse vám prajem pokojné Vianoce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Katarína Štaffenová, project leader


Virtuálna asistentka
Virtuálna asistentka je služba, ktorá nahrádza plnohodnotnú asistentku vo vašej spoločnosti. Ak nemáte dostatok aktivít, ktoré by vyťažili asistentku na plný alebo čiastočný pracovný úväzok, objednajte si túto službu u nás. Služba vo veľkej miere šetrí váš čas a náklady na uzatvorenie pracovného pomeru, vytvorenie pracovného miesta, vedenie mzdovej agendy, odvodoch, atď.
Viac info: +421 2 3241 0003

Zníženie cien v CompanyHouse
V CompanyHouse sme znížili poplatky za registračné sídlo. V tabuľke nájdete prehľad nových cien. V prípade, že sa nová cena líši od vašej súčasnej ceny vo vernostnom programe, kontaktujte nás a cenu vám znížime.


Viac info: +421 2 3241 0003

Založenie firmy zdarma
Plánujete si založiť novú spoločnosť? Usídlite ju k nám a my vám ju založíme zdarma. Zaplatíte len správne a súdne poplatky. Vianočno-novoročná akcia platí len pre s.r.o. a do 31.1.2012.
Viac info: +421 2 3241 0017

Výstava fotografií
Pozývame vás na retro výstavu fotografií zamestnancov WBA Holdingu pod názvom Naši predkovia a my, ktorá prebieha v minigalérii CompanyArt vo foyeri administratívneho centra CompanyHouse. Vystavené sú čiernobiele fotografie z rodinných archívov zachytávajúce životy viacerých generácií. Príďte si ich pozrieť.Dear clients,
The end of the year is approaching, a time when we always look back at how we’ve done and what we might do better in the year to come. I'm certain that we have brought exciting new innovations to you this year which simplify the administration of your company, and we are going to continue on this course in the new year, too. We will persist in devoting close attention to the quality and comprehensiveness of our services. At the same time, I would like to extend my thanks to you for the goodwill and confidence you have expressed in us during 2011. Along with the entire CompanyHouse team, I wish you a merry Christmas and I look forward to our future work together.
Katarína Štaffenová, project leader


Virtual Assistant
Virtual Assistant substitutes for a full-time assistant at your firm. If you don't have enough work to keep a full- or part-time administrative employee busy, you can obtain such services from us. To a great degree, this will save you the time and money involved in hiring, creating a workspace, managing payroll and taxes, etc.
More info: +421 2 3241 0003

Reduced prices at CompanyHouse
At CompanyHouse, we have reduced our registered office fees. You will find an overview of the new rates in the following table. In the event that the new price differs from your current rate in the loyalty programme, please contact us for an adjustment.


More info: +421 2 3241 0003

Free company formation
Planning to start a new company? Base it with us and we'll set it up for you for free. You'll pay only the administrative and court costs. This holiday offer applies only to s.r.o. (limited liability companies), and is valid through 31.1.2012.
More info: +421 2 3241 0017

Photography exhibition
We would like to invite you to a retro exhibition of WBA Holding's employees' photographs entitled "Our Forebears", which will be held at the CompanyArt mini-gallery in the foyer of the CompanyHouse building. Black-and-white photos from family archives – capturing the lives of many generations – are on display. Come and take a look.

pondelok 5. decembra 2011

Advent v Seniorville

Mnohí z nás v posledných dňoch často opakujú slovo advent, adventný čas. Ale často krát si v tom zhone ani neuvedomujeme, čo znamená slovo advent, kde sa vzalo, prečo vzniklo ? Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.
Je to pre mnohých z nás čas stíšenia, čas zamyslenia sa nad sebou a nad hodnotami, ktoré vyznávame. Čas rozjímania a duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Čaro sviečky akoby symbolizovalo ľudský vrúcny dotyk, hrejivé slovo. Uvedomujeme si , že advent je čas, kedy k nám prichádza svetlo, ktoré stojí predo dvermi. Kto ho prijme a bude mať odvahu otvoriť oči , uvidí pravé poklady ľudskej blízkosti, pochopenia a empatie, ktoré rozptyľujú samotu a strach.
Toto svetlo symbolizujú štyri sviece na adventom venci, ktorý svojim tvarom pripomína ľudskú súdržnosť a vzájomnú úctu. Je to jedno z našich poslaní, ktoré napĺňame pri každodennej starostlivosti o seniorov. Preto spolu s našimi klientami si každú adventnú nedeľu zapaľujeme jednu sviecu.
Prichádzajú k nám rôzni umelci, oddaní tejto myšlienke , aby spolu s nami pomohli rozhorieť svetlo ducha a svojimi tónmi vianočných piesní prebudili našu túžbu po radosti a pochopení.