pondelok 31. mája 2010

Čo je to virtuálna kancelária?

Virtuálna kancelária je alternatívnym riešením klasických kancelárskych priestorov. Ide o kanceláriu na prestížnej adrese, ktorá funguje ako kontaktná adresa a pracuje ako váš vlastný sekretariát. Poskytuje výhody klasickej kancelárie a zároveň vás neviaže vysokými nákladmi na svoju prevádzku. Disponuje profesionálne vyškoleným personálom, ktorý zabezpečí osobný styk s každou vašou návštevou a vybaví celú administratívnu agendu, vrátane pošty, telefonátov, faxov, či e-mailov. Na prestížnu adresu si môžete umiestniť registračné sídlo svojej spoločnosti prípadne ju využiť ako kontaktnú pre svoje podnikateľské aktivity.

V minulosti tieto služby využívali predovšetkým zahraniční podnikatelia, ktorí vstupovali na slovenský trh. Dnes však aj slovenskí podnikatelia v čoraz väčšej miere pristupujú k riešeniu v podobe virtuálnej kancelárie. Či už ide o začínajúce spoločnosti, pre ktoré je dôležitá minimalizácia nákladov na zriadenie a prevádzku vlastnej kancelárie, časovo ohraničené projekty, alebo podnikanie, ktorého charakter jednoducho nevyžaduje vlastnú kanceláriu. Každý podnikateľ si totiž uvedomuje hodnotu vlastného času, takže sa snaží optimalizovať a zjednodušovať procesy vo firme tak, aby fungoval čo najefektívnejšie. V tomto je virtuálna kancelária bezpochyby dobrým riešením, odbremení od administratívnych starostí spojených s bežným chodom spoločnosti a klient sa tak môže plne venovať rozvoju svojho biznisu.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyHouse

nedeľa 30. mája 2010

TEDx Bratislava 2010


Tento víkend prebehol v Bratislave premiérový TED. Písmeno "x" znamená, že podujatie je zorganizované nezávisle, lokálnymi fanúšikmi, ktorí sa rozhodli spojiť sily a bez nároku na odmenu (!) zorganizovali veľkolepý fantastický event, zohnali sponzorov, zabezpečili rečníkov (ktorí prednášali bez nároku na honorár (!)) a vďaka ktorým sme mali možnosť otvoriť naše mysle dokorán.

Nebudem na tomto mieste vysvetľovať, čo to TED je, odkazujem napríklad na túto web stránku. Na nej si môžete tiež pozrieť videá a inú dokumentáciu z tohto podujatia. A tie videá naozaj doporučujem. Nebudete síce nasatí atmosférou, aká vládla v Heineken Tower Stage, ale zhliadnete prednášky ľudí, ktorí majú čo povedať, a ktorí hlavne chcú svoju vedomosť či pozitívnu energiu šíriť ďalej.

Je fascinujúce, že usporiadatelia mali problém vybrať pár rečníkov zo stoviek návrhov, ktoré im dávali ľudia cez facebook, je fascinujúce, že celá akcia mala organizačný tím, ktorý pozostával z ľudí, ktorí sa predtým nikdy nevideli a nepoznali a spoznali sa až cez facebook. Úžasné, ako sa podarilo vyskladať prednášky "cezgeneračne" - 12 ročná Stela rozprávala o svojej knižnej trilógii, 25 roční psychológovia o marketingu, 40 ročná učiteľka o spojení umenia a vedy a lesník na dôchodku o potrebe zachovať divočinu. A mnohí ďalší: o inštitúciách a o tom, či ich potrebujeme, o cestovaní okolo sveta na Škode 1000 MB, o ekologickom poľnohospodárstve vo forme agrokruhu, o notebookoch v cigánskej jednotriedke, o baktériách a ich pôsobení v procese globálneho otepľovania, o tom, ako sa máme dať hrať deťom s nožom, lebo iba tak sa nedoráňajú, o prepólovaní zemských pólov, aj o tom, ako kvantovú fyziku nemôžeme pochopiť, iba prijať, o architektúre, ktoré vytvára hory, o tom, ako čínska medicína nie je vysvetliteľná, ale funguje, ako Jamie Oliver bojuje proti tučným ľuďom, ako aj o tom, ako človeka zmení, keď sa ocitne v hraničných situáciách. Neviem, či som si spomenul na všetko, ale na stránke bratislavského TEDx-u určite nájdete zoznam všetkých prednášok.

Organizátorom, prednášajúcim i spoluúčastníkom na konferencii patrí moja vďaka za príjemne a užitočne prežitú sobotu.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

štvrtok 20. mája 2010

Fly & Work Office

Mnohí ste si určite všimli, že v administratívnom centre CompanyHouse sme zriadili nový priestor s názvom Fly & Work Office. Tento priestor predstavuje zdieľanú kanceláriu, v ktorej je vytvorených päť pracovných miest a menšia oddychová zóna v podobe pohodlných kresiel a "tuli" vakov. Ide o flexibilné riešenie pre domácich i zahraničných podnikateľov. Pracovné miesta sú určené každému, kto nemá svoju stálu kanceláriu a potrebuje občas niekde v tichom prostredí pracovať. Klient pritom môže využívať naše zázemie (služby recepcie, tlač, kopírovanie, internet, atď.)

Naši klienti majú možnosť využívať aj všetky spoločné priestory administratívneho centra CH, t.j. foyer, kaviareň, zasadačky a parkovisko. Otvorením Fly & Work Office-u reagujeme na trendy prichádzajúce zo zahraničia a zároveň na potreby zahraničných klientov. Na Slovensku sú zatiaľ takéto pracovné miesta novinkou, no veríme, že sa čoskoro stanú samozrejmosťou i na slovenskom trhu, rovnako ako to bolo s registračným sídlom a virtuálnou kanceláriou. Pred niekoľkými rokmi, keď sa projekt CompanyHouse zakladal boli tieto pojmy veľkou neznámou a dnes sú neoddeliteľnou súčasťou dynamického podnikateľského prostredia.

Andrea Lagiňová, senior manager CompanyHouse, s.r.o.

Bangladéš

Náš WBA Holding má priateľov na celom svete, a tí nám poslali takýto super obrázok; ale azda v takomto sídle napokon neskončíme :-)

streda 19. mája 2010

Európska spoločnosť - Societas Europaea (SE)

Európska spoločnosť – Societas Europaea (SE)

Európska spoločnosť, skrátene „SE“ je relatívne novou právnou formou podnikania postavenou na práve Európskeho spoločenstva, ktorú môžu využívať aj slovenské subjekty. Považuje sa za nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti. Myšlienka európskej spoločnosti ako nadnárodnej formy podnikania, využívajúcej prednosti jednotného európskeho obchodného priestoru dostala reálnu podobu prijatím Nariadenia Rady ES č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti (ďalej aj ako „Nariadenie“). Uvedené Nariadenie je spolu s doplňujúcou Smernicou Rady č.2001/86/ES, ktorou sa doplňujú stanovy európskej spoločnosti s ohľadom na zapojenie zamestnancov aj základným právnym rámcom pre úpravu a postavenie európskej spoločnosti. Postavenie Európskej spoločnosti je určené z väčšej časti právnym poriadkom štátu, v ktorom je jej sídlo. Na Slovensku sa riadi zákonom č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti. (ďalej aj ako „ Zákon o SE“).

SE sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Zápis a jeho výmaz sa povinne zverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Jej kapitál sa delí na akcie. Základné imanie musí byť najmenej 120 000,- EUR a musí byť vyjadrené v eurách. Pre porovnanie minimálne základné imanie slovenskej akciovky je 25.000 EUR. Pred alebo za názvom SE musí byť uvedená skratka SE. Členský štát, ktorý spoločnú európsku menu ešte nezaviedol môže žiadať, aby SE majúca sídlo na jeho území, svoje imanie vyjadrila v národnej mene. Vždy ho však môže súčasne vyjadriť aj v euro.

Aké výhody SE prináša

SE prináša podnikateľským subjektom mnohé výhody a jej zmyslom je predovšetkým uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci celej EÚ a zjednotiť právne normy obchodných spoločností.

Spoločnosti podnikajúce touto právnou formou sa od doteraz bežne používaných foriem podnikania líšia v niekoľkých smeroch. Tým najdôležitejším rozdielom je, že si subjekt môže vybrať krajinu sídla svojej európskej spoločnosti v ktoromkoľvek štáte z členských štátov EÚ. Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť Európskej spoločnosti presúvať sídlo v rámci celej EÚ a tým opustiť domácu legislatívu bez likvidácie spoločnosti. Výber krajiny sídla znamená taktiež možnosť výberu vhodného právneho systému a výberu najvhodnejšieho daňového systému v EÚ.

Zákon o SE prináša do nášho právneho poriadku aj novú formu vnútorného usporiadania obchodných spoločností tzv. monistickú (jednostupňovú) organizačnú štruktúru, ktorá pozná iba jediný štatutárny orgán vykonávajúci riadiace aj dozorné funkcie a to Správnu radu. Správna rada má 3 členov ak stanovy neurčia inak. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba. Správna rada môže poveriť konaním v mene európskej spoločnosti jedného alebo viacerých výkonných riaditeľov, ktorí potom vykonávajú pôsobnosť obchodného vedenia spoločnosti. V Slovenskej republike sa pri klasických akciových spoločnostiach uplatňuje dualistický (dvojstupňový) systém riadenia, ktorý rozlišuje dozorný a riadiaci orgán, ako dva samostatné orgány spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada). Zákon o SE ustanovuje základné pravidlá pre monistický systém tak, aby európske spoločnosti zaregistrované na území Slovenskej republiky mohli plne fungovať aj s týmto systémom. Zostáva na zakladateľoch európskej spoločnosti, aby si vybrali, ktorý z daných systémov chcú uplatňovať. V každom prípade monistický systém riadenia znamená predovšetkým úsporu nákladov na riadenie a správu spoločnosti.

Nariadenie Rady ES č. 2157/2001 priamo zaručuje ochranu zamestnancov ustanovením, že práva a povinnosti zúčastnených spoločností (pokiaľ ide o otázky zamestnania), ktoré existovali ku dňu registrácie európskej spoločnosti, prechádzajú na ňu dňom registrácie. Platí to tak pri zlúčení firiem, ako aj pri premene tradičnej akciovej spoločnosti na európsku. Ak otázka zamestnancov pri vytvorení SE nie je vyriešená, európska spoločnosť nebude zaregistrovaná. Najprv musí byť preukázané, že smernica EÚ č. 2001/86, ktorou sa dopĺňa štatút európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov, je dodržaná. Účelom smernice 2001/86/ES je zabezpečiť, aby zamestnanci mali právo byť zainteresovaní v otázkach a rozhodnutiach ovplyvňujúcich život ich SE. Iné otázky sociálnej a pracovno-právnej úpravy, najmä právo zamestnancov na informácie a konzultácie ako je to upravené v členských štátoch, sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi aplikovanými za rovnakých podmienok pre verejné spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zhrňme si teda výhody SE:
 • nadnárodný charakter SE
 • najprestížnejšia forma podnikania, ktorú je možné v súčasnosti v Európe založiť
 • jednotná právna forma podnikania na úrovni EÚ vychádzajúca z komunitárneho práva a s tým súvisiaca aj vyššia právna istota
 • možnosť výberu vhodného právneho systému v rámci EU
 • možnosť výberu najvhodnejšieho daňového systému v EÚ
 • úspora nákladov na riadenie a správu spoločnosti (spoločnosť môže riadiť 1 štatutárny orgán – správna rada, tzv. monistický systém riadenia)
 • mobilita SE t.j. možnosť presunu sídla SE do ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ bez straty právnej subjektivity SE
 • umožnenie voľného pohybu kapitálu v rámci celej EÚ a uľahčenie cezhraničných fúzií v rámci EÚ
 • ochrana zamestnancov

Spôsoby založenia SE:
1. Založenie európskej spoločnosti fúziou - zlúčením alebo splynutím
2. Založenie holdingovej európskej spoločnosti
3. Založenie dcérskej európskej spoločnosti
4. Premena existujúcej akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť
5. Založenie dcérskej spoločnosti inej európskej spoločnosti

Bližšie o spôsoboch založenia SE sa dočítate v mojom budúcom blogu.

Mgr. Michaela Kančevová, senior manager CompanyService, s.r.o.

nedeľa 16. mája 2010

Blogy: publikuj a prosperuj


Dnes vám predstavím prvú knihu, ktorá patrí do "MBA pre samoukov Extra". Ako som spomínal na začiatku môjho seriálu o samoštúdiu, okrem doporučených kníh Joshom Kaufmanom pridám aj knihy, ktoré ja považujem za kľúčové v mojom vzdelávaní sa.

Kniha Blogy: publikuj a prosperuj (Blogování pro váš business) je od autorov DL Byrona a Steva Brobacka (DL Byron and Steve Broback: Publish and Prosper: Blogging for Your Business). Ako vidíte, mám ju v češtine, dala sa jednuducho zohnať a ľahko čítať. Aj tejto knihe vďačíte za to, že teraz môžete čítať tieto riadky, pretože práve táto kniha ma inšpirovala k tomu, že som vo WBA Holdingu začal presadzovať firemné blogovanie. Ide nám to síce ťažko a s pôrodnými bolesťami, ale už máme prvé firemné blogujúce lastovičky, takže to bude iba lepšie.

Kniha nás presvedčí, že blogy určite nie sú iba pre zábavu niekoľkých nadšencov alebo že neslúžia iba na zverejňovanie fotiek domácich zvieratiek. Hovorí o tom, že firmy už prenikli do blogsféry a blogy rýchlo získavajú na popularite ako pomerne lacný a prekvapivo účinný marketingový nástroj a súčasne hrajú významnú úlohu v public relations a aj v zákazníckych službách.

Kniha nás prevedie tŕnistou cestou blogovania a vysvetlí, ako na tejto ceste dosiahnúť úspechy. Tiež v nej nájdete návod, ako vytvoriť a zverejniť blog, ktorý sa hodí k vášmu podnikaniu.

Ako som povedal na začiatku: po prečítaní tejto knihy som nadobudol presvedčenie, že WBA Holding potrebuje svoj blog a že to bude užitočné a zábavné súčasne. Verím, že po jej prečítaní sa i vy rozhodnete pre váš firemný blog.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

štvrtok 13. mája 2010

Náš blog má ISSN

Sú také malé radosti. Tu je jedna z nich: dostali sme ISSN.

Čo je to? ISSN (International Standard Serial Number) je medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií, ktoré jednoznačne identifikuje "pokračujúce pramene", ktoré zahŕňajú "seriály" a "integrujúce pokračujúce pramene".

Seriály, čo je prípad nášho blogu, zahŕňajú: časopisy, magazíny, elektronické časopisy, e-seriály, adresáre, ročenky, noviny, newslettre, monografické série. Seriály vychádzajú v častiach za sebou nasledujúcich bez určenia konečného počtu pokračovaní.

ISSN pozostáva zo skratky ISSN a z 8 arabských číslic od 0 do 9, s výnimkou poslednej číslice, ktorá môže používať aj veľké písmeno X. Prvé štvorčíslie je tzv. blok čísel, ktorý prideľuje MC ISSN v Paríži, tri čísla za pomlčkou sú poradové čísla a na posledom mieste je kontrolná číslica.

ISSN sa v knižniciach využíva na identifikáciu titulov, môže sa tiež využívať na triedenie a kontrolu titulov periodických publikácií dochádzajúcich do knižnice. ISSN zjednodušuje medziknižničný výpožičný systém a uľahčuje vyhľadávanie v katalógoch.

A čo je na tom také potešujúce? Nie je zaužívaným štandardom, že blogom je ISSN pridelený. Vedú sa o tom na internete vášnivé diskusie, že prečo by blogy mali mať ISSN (napr. spĺňajú definíciu "seriálu"), alebo naopak, prečo by ho nemali mať (je ich veľa nevalnej informačnej kvality a podobne). Keď sa pozrieme do databázy slovenských ISSN-ov, tak vidíme, že blog zamestnancov WBA Holdingu je jediný blog na Slovensku s prideleným ISSN.

Chcem sa poďakovať pracovníkom Národnej agentúry ISSN na Slovensku, že posúdili, že je vhodné vyhovieť našej žiadosti o pridelenie ISSN, keďže, ako píšu, v zmysle nových kritérií blog posúdili ako vhodný na pridelenie ISSN, nakoľko obsahuje okrem propagačných a informačných článkov aj články odborné.

Je to ocenenie práce našich prispievateľov.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

streda 12. mája 2010

Getting Things Done


Dnes sa dostávam k prvej knižke doporučenej samoštudentom MBA. Napísal ju David Allen, názov je GTD - Umenie byť produktívny bez stresu (David Allen: Getting Things Done). V rámci kategorizácie, ktorú zaviedol systém MBA pre samoukov patrí táto kniha do sekcie o manažmente času.

Pravdu povediac, vybral som si ju z tej hromady kníh preto, aby som mal toto čo najskôr za sebou. Napodiv, nebolo to nejaké veľké trápenie, dokonca som sa preklikal aj na autorovu stránku (rozumej firmu) o GTD systéme. GTD znamená Getting Things Done, verím, že majster Allen má toto spojenie patentovo chránené. Na obálke knihy je upútavka, že ide o najúspešnejšiu knihu o time managemente a organizovaní osobného i pracovného života, ktorá ponúka ucelený systém na zvýšenie produktivity pri akejkoľvek činnosti. Obálka tiež hovorí, že sa predalo 600.000 výtlačkov tejto knihy. Kniha je dostupná v slovenčine bez problémov.

Základná myšlienka je, že veci, ktoré máme urobiť, vykonať, zorganizovať a tak podobne máme držať mimo hlavy a máme si všetko zaznamenávať do systému informácií, ktorý podrobne kniha popisuje. Tým sa uvoľní v mozgu miesto na kreatívne veci, lebo vás už nebude stresovať, že čo a kedy máte urobiť. Spracovanie "to do" začína zberom všetkých záležitostí do zberného koša a následne triedenie, príprava akcie (lebo každá vec vyžaduje konkrétnu akciu) a zodpovedanie si otázok: čo to je? je to spracovateľné? - ak nie, potom vyhodiť alebo založiť do priečinku "niekedy / možno" alebo založiť do priečinku "referencie", - ak je to spracovateľné, tak odpovedať, aký je ďalší krok: - ak zaberie menej ako 2 minúty, potom to treba spraviť, ak viac, tak vec treba delegovať a založiť do "očakávané", alebo to treba odložiť, čo znamená zapísať termín do kalendára alebo si definovať ďalšie kroky v čase, keď sa to bude dať. Je to jasné? :-)

Pravda je taká, že som ešte nedospel do štádia, že by som musel niečo takéto robiť, zatiaľ to stíham s parádnym koženým blokom A5, ktorý mám vždy pri sebe a s kalendárom v Thunderbirde (Lighting), synchronizáciou s iPhone a so synchronizáciou s Google Calendar-om. Poškuľujem po Mac-ovskej aplikácii Things (a súčasne aj iPhone aplikácia rovnakého mena), ktorá v zásade robí presne to, čo vyššie popisujem: všetko zbieraj, trieď, rob to vtedy, kedy sa to urobiť má alebo to urobiť môžeš a nerozmýšľaj na tým viac, ako je odpoveď na otázky: je to spracovateľné? potrebujem viac ako 2 minúty?

Doporučujem prečítať, lebo to máme v zozname, zamyslieť sa, či to viete aspoň trochu na seba aplikovať a či je metóda pre vás vhodná a zaujímavá. A sústredíme sa na ďalšiu lekciu, to bude knižka z kopy "MBA pre samoukov Extra", teda môj výber zaujímavých titulov, poučných pre biznis.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

utorok 11. mája 2010

Vzdelávanie

Veľmi sa mi páčil článok p. Jánošovej zo Seniorville, v ktorom s takým nadšením píše o školení, ktoré absolvovala a ktoré jej pomôže v jej ďalšom pracovnom smerovaní.

Zdravotnícki pracovníci na naozaj musia (chcú?) vzdelávať po celý život.

Chcela by som pripomenúť všetkým sestrám, že v tomto roku 2010 by malo prebiehať “odpočítavanie” kreditov získaných za posledných 5 rokov od registrácie v Komore sestier a pôrodných asistentiek. Treba si pripraviť za seba všetky potvrdenia zo školení, ktorým boli priznané kredity a spočítať ich. Má ich byť 50 pri nepretržitom pôsobení v povolaní. Sestry, ktoré študujú na VŠ, alebo si robia rôzne certifikačné kurzy majú výhodu, lebo toto sú dobre kreditmi ohodnotené akcie.

Za LaSalus by som chcela informovať o zaujímavom školení, ktoré bolo v sobotu 13.3.2010 od 9,oo do 16.oo hod. v poliklinike J.Jonáša 1, pri VW a ktorého sa zúčastnili všetci zamestnanci (lekári, sestry, fyzioterapeuti, asistenti hygieny, ale aj nezdravotnícki pracovníci). Témou bola „Kardiopulmonálna resuscitácia“ po novom: „neodkladné život zachraňujúce postupy“ v teórii a praxi. Organizovali ho pracovníci RescuMan, ktorí pripravili aj praktické overenie masáže srdca a dýchania na trenažéroch (PC). Takto si každý účastník sám overil v praxi, ako a či správne vykonáva dýchanie z úst do úst a ako robí nepriamu masáž srdca. Ak nedosiahol požadovaný % úspech, musel si ísť „odtrénovať“ odznova. Výsledky takto overených testov, za ktoré vydáva osvedčenie a kredity uschováva organizátor pre prípad kontroly. Takže je to riadne zdokumentované.

Školenie malo slušný ohlas medzi zamestnancami, mnohí ho ešte takto nikdy neabsolvovali. Náhle príhody a úrazy sa stávajú kdekoľvek a kedykoľvek a myslím, že každý človek a samozrejme zdravotnícky pracovník musí povinne vedieť adekvátne reagovať.

Všetkým Vám prajem, aby ste sa čo najmenej stretávali s podobnými príhodami a ak už, aby ste si zachovali chladnú hlavu a urobili všetko pre záchranu života .

Dipl. sestra Alena Kotvasová, vrchná sestra LaSalus, a.s.

štvrtok 6. mája 2010

Seniorville II otvorené!

Včera sme mali veľkú slávnosť: otvorili sme Seniorville II a oddelenie pre pacientov s Alzheimerovou chorobou v Seniorville I. Podrobnejšie informácie prinesieme onedlho, zatiaľ iba niečo, čo je potrebné urobiť okamžite:

Zo srdca a úprimne ďakujem celému nášmu personálu v Jablonovom, celému tímu ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že sme mohli realizovať ďalšiu časť projektu, ďakujem všetkým, ktorí nás prišli povzbudiť a ďakujem aj všetkým účinkujúcim vo fantastickom kultúrnom programe.

PS: Extra poďakovanie Tebe Janka, aj Tebe, Julka, za excelentné zvládnutie všetkého.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

utorok 4. mája 2010

Ideme na to?

OK, takže už sa chvíľu zastrájam, že začnem s tým MBA pre samoukov, ale až dnes sa mi podarilo zhromaždiť všetko, čo chcem s vami prejsť v prvej fáze. Ako som písal, spolu to je 40 kníh doporučených iným múdrym človekom - toto nazývam "MBA pre samoukov" a k tomu niekoľko kníh, ktoré doporučujem ja - toto nazývam "MBA pre samoukov Extra". Podarilo sa mi získať prvých 11 kníh z MBA pre samoukov, ktoré sú v slovenčine alebo v češtine, to aby ten začiatok nebol veľmi ťažký, a dal som do kopy 25 kníh z kategórie "Extra", tie sú väčšinou po slovensky či česky, ale je tam aj niekoľko anglických. Vyzerá to takto (ľavá kopa MBA pre samoukov, pravá kopa MBA pre samoukov Extra):


No, snažil som sa to nejako rozumne zaranžovať, aby vás to rovno neodstrašilo, ale kopy vyzerajú naozaj hrozivo. Ale nevadí, máme na to rok alebo aj dva, uvidíme, ako to pôjde. Aby sa nám to neplietlo, každá kniha je otagovaná nálepkou, asi takto:


Toľko hádam stačí k teoretickej podstate a v ďalšej časti MBA pre samoukov už prejdeme k prvej knižke. Nejaké otázky?

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

Otvárame Seniorville Jablonové II a Alzheimer oddelenie

Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb. Ľudom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Oproti ostatným podobným zariadeniam na Slovensku máme vyšší počet odborných zamestnancov na klienta, a tak sme mu schopní ponúknuť bezkonkurenčný servis.
Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému svojmu obyvateľovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry, a to vďaka dobrému duchu zariadenia a pozitívne naladenému personálu.

Dve novovybudované zariadenia - Seniorville Jablonové I a Seniorville Jablonové II - sa nachádzajú v obci Jablonové, v Malackom okrese a sú postavené v príjemnom prostredí Malých Karpát len 20 minút z Bratislavy.

Na 5. mája 2010 sme pripravili slávnostné otvorenie Seniorville Jablonové II. Pre nových klientov bude k dispozícii 28 jednoposteľových nadštandardne vybavených izieb pre mobilných, čiastočne mobilných, až plne imobilných seniorov. Na prvom poschodí pribudnú dve bunky (vzájomne spojené izby), ktoré sú ideálne pre manželské páry. Nová budova bude kompletne bezbariérová a navyše v nej bude veľká multifunkčná spoločenská miestnosť. Samostatný priestor bude vyhradený pre služby kaderníctva, manikúry a pedikúry. V Seniorville Jablonové II navyše vznikne dielňa na záujmovú činnosť, vďaka ktorej si naši seniori budú môcť vyplniť voľný čas užitočnou prácou v rámci ergo- či arteterapie.

Vďaka prístavbe a rozšíreniu ubytovacích kapacít vznikne v Seniorville Jablonové I špecializované oddelenie pre starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou. Alzheimer oddelenie bude mať kapacitu 24 lôžok s možnosťou umiestnenia na dvojlôžkových izbách.
Oba komplexy budú prepojené spojovacou chodbou pre bezproblémový prechod medzi objektami.

Areál Seniorville ponúka klientom možnosť posedieť si v tichom prostredí na lavičke a taktiež široké možnosti aktivít na čerstvom vzduchu, napr. jazdu na bicykli - trojkolke, špeciálne upravenej pre starších ľudí. Pre návštevy bude k dispozícii bezproblémové parkovanie priamo pri objekte a taktiež návštevná miestnosť pre nerušené rodinné stretnutia.

Kontakt
Seniorville Jablonové - kontaktné miesto
Palisády 33
811 06 Bratislava
Infolinka: +421 2 5930 5000, pondelok - piatok od 8.30 do 18.00.
E-mail: info@seniorville.sk

Seniorville Jablonové sa nachádza na adrese:
Jablonové č. 439
900 54 Jablonové
Tel.: +421 2 3241 0301

pondelok 3. mája 2010

Usmernenia pred absolvovaním očného vyšetrenia

Očná ambulancia Lasalus, a.s., so sídlom na Tehelnej ulici 26 v Bratislave Vám ponúka možnosť vyšetriť si zrak v našej ambulancii. Oftalmologické vyšetrenie je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V prípade záujmu o očné vyšetrenie nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/32410 410.

Pred očným vyšetrením dodržte, prosím, tieto usmernenia:
 1. Na očné vyšetrenie si prineste všetky dioptrické okuliare, ktoré momentálne používate (do blízka, do diaľky, multifokálne, bifokálne,...).
 2. Ak ste boli v minulosti vyšetrený očným lekárom, prineste si výsledok posledného očného vyšetrenia, ktoré ste absolvovali, ak ho máte k dispozícii.
 3. V prípade, že nosíte okuliare, resp. kontaktné šošovky (KŠ) prineste si doklad z očnej optiky, ktorý ste obdržali pri preberaní okuliarov alebo KŠ, ak ho máte k dispozícii.
 4. Ak nosíte KŠ v deň vyšetrenia je vhodnejšie prísť bez aplikácie KŠ, ale v okuliaroch. Ak avšak prídete na vyšetrenie v kontaktných šošovkách, prineste si so sebou aj puzdro na šošovky (počas vyšetrenia si budete musieť KŠ na istý čas vybrať z oka).
 5. Súčasťou očného vyšetrenia je aj vyšetrenie očného pozadia. Podľa posúdenia očného lekára sa vyšetrenie očného pozadia vykonáva pri úzkej zrenici, alebo po rozšírení očnej zrenice (tzv. rozkvapkanie oka). Po rozkvapkaní sa objavuje zvýšená citlivosť na svetlo, preto Vám odporúčame priniesť si so sebou slnečné okuliare.
 6. Do dvoch hodín po rozkvapkaní je znížená ostrosť videnia do vzdialenosti cca 30-40 cm, vzdialenosť od 1m do nekonečna nie je ovplyvnená.
 7. Spôsobilý práce so zobrazovacími jednotkami, resp. spôsobilý na vedenie motorového vozidla budete približne po 2 hodinách od rozkvapkania.
 8. Očné vyšetrenie nie je vhodné realizovať po nočnej práci.

Ambulantné hodiny v očnej ambulancii:

Po 8.00-13.00
Ut 8.00-13.00
Str 8.00-13.00
Štv 8.00-13.00
Pia 8.00-13.00

MUDr. Adriana Smorádková, oftalmológ, LaSalus

sobota 1. mája 2010

Nová web prezentácia

S radosťou vám oznamujeme, že dnes, 1. mája 2010, sme uviedli do života novú web prezentáciu WBA Holdingu.

Na stránke www.wbaholding.eu nájdete profily kľúčových ľudí riadiacich holding, popisy jednotlivých projektov holdingu, prierezy firiem, ktoré patria do holdingu, históriu WBA Holdingu a jeho filozofiu a množstvo ďalších užitočných informácií.

Vopred vám ďakujeme za vaše cenné pripomienky k tejto novej stránke a veríme, že vám prinesie to, čo hľadáte!