sobota 28. augusta 2010

CompanyArt


Každá veľká spoločnosť má mať vo svojej firemnej kultúre aj miesto pre spoločenskú zodpovednosť. My vo WBA Holdingu vieme, že nie každý človek má optimálne podmienky na svoj rozvoj a niektoré skupiny občanov, zväčša na okraji spoločnosti, potrebujú pomoc tretieho sektora, aby sa podmienky na ich vzdelanie, rozvoj, či bežný život aspoň priblížili štandardom, ktoré sú očakávané v 21. storočí v demokratickej a rozvinutej krajine.

Vedení týmto presvedčením sme sa začiatkom roka rozhodli založiť občianske združenie CompanyArt. Prostredníctvom neho chceme formou predaja umeleckých diel (alebo azda to ani nemusia byť "umelecké diela", ale iba "diela") a inými formami fundraisingu získavať zdroje, ktoré budeme môcť venovať na ciele, ktoré sme si určili.

CompanyArt je charitatívny projekt, ktorý formou minigalérie a vlastnej vydavateľskej činnosti predstavuje výtvarné práce, fotografie, literatúru, hudbu, filmy a iné umelecké diela. Poslaním CompanyArt-u je podpora umenia, vzdelávania, športu a rozvoja osobnosti. Primárnym cieľom CompanyArt-u je pomáhať deťom a občanom v náročných životných situáciách. CompanyArt získava prostriedky na pomoc z predaja umeleckých diel, príspevkov od dobrovoľníkov a zbierkami. Autormi umeleckých prác sú ľudia, ktorí tvoria pre svoje potešenie alebo pre radosť iných.

Všetky podrobnosti o občianskom združení CompanyArt nájdete čoskoro na adrese www.companyart.eu. Minigalériu CompanyArt nájdete v Bratislave na adrese Palisády 33.

CompanyArt má i svoju stránku na Facebooku. Budeme radi, ak sa stanete jej fanúšikmi. Stačí klik na túto ikonku:


Každý, kto chce pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú je vítaný. Kontaktujte ma, prosím, prostredníctvom e-mailu, ktorý je vo forme meno.priezvisko zavináč wbaholding.eu.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

pondelok 16. augusta 2010

Spôsoby vzniku Európskej spoločnosti (SE)

1. Fúzia

Dve alebo viac akciových spoločností z rôznych členských štátov uskutočnia fúziu zlúčením alebo splynutím a nástupníckou organizáciou je európska spoločnosť (SE). Aspoň dve zakladajúce spoločnosti sa musia spravovať odlišným právom. Frekventovaným variantom je fúzia českej a slovenskej spoločnosti s výslednou európskou spoločnosťou (SE) sídliacou na Cypre či v inej daňovo priaznivej destinácii. Tento spôsob predstavuje výhodnú možnosť presunúť sídlo doterajšej spoločnosti do zvoleného štátu EÚ.

2. Vytvorenie holdingovej spoločnosti

Vytvorenie spoločnej holdingovej spoločnosti vo forme európskej spoločnosti dvoma alebo viacerými kapitálovými spoločnosťami vrátane európskej spoločnosti. Akcionári dvoch alebo viacerých akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným držiaci najmenej 50 % hlasovacích práv v týchto spoločnostiach vložia svoje podiely do novej európskej spoločnosti výmenou za jej akcie. Európska spoločnosť sa tak stane materskou spoločnosťou zakladajúcich spoločností a zakladajúce spoločnosti sa v tomto prípade stávajú dcérami SE.

3. Založenie dcérskej spoločnosti

Založenie dcérskej európskej spoločnosti viacerými právnickými osobami bez obmedzenia právnej formy (všetky obchodné spoločnosti, nielen kapitálové, družstvá a iné právnické osoby verejného alebo súkromného práva okrem neziskových) alebo jednou už existujúcou európskou spoločnosťou.

4. Premena akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť

Premena akciovej spoločnosti, ktorá má minimálne dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inom členskom štáte, na SE. Presnejší termín je zmena právnej formy. V prípade premeny akciovej spoločnosti musí mať akciová spoločnosť najmenej 2 roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právom odlišného členského štátu. Táto varianta neumožňuje súčasné prenesenie sídla spoločnosti.

5. Dcérska spoločnosť inej Societas Europaea (SE)

Európska spoločnosť môže bez obmedzenia zakladať iné európske spoločnosti. Je to jediný prípad so všetkých spôsobov založenia, kde sa nevyžaduje prítomnosť cudzieho prvku.

Záver

Je potrebné zdôrazniť, že sídlo zakladateľov musí byť na území Spoločenstva. Avšak aj ústredie zakladateľov musí byť na území Spoločenstva. SE sa po svojom vzniku spravuje právom členského štátu, v ktorom má sídlo.
Pred vznikom (počas celého procesu zakladania) sa zakladanie európskej spoločnosti spravuje právom platným pre akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom európska spoločnosť zakladá sídlo. Od zakladania európskej spoločnosti treba navyše odlíšiť ešte aj proces tvorby vôle zakladateľskej spoločnosti, ktorý bude podliehať právu štátu, podľa ktorého sa zakladateľská spoločnosť riadi a ktorý zakladaniu európskej spoločnosti predchádza.

Michaela Kančevová, senior manager CompanyService

nedeľa 8. augusta 2010

Ekonomie dobra a zla


Dočítal som pred pár dňami knižku, ktorú som asi medzi poslednými zaradil do svojho výberu "MBA pre samoukov - Extra". Je to relatívne nová kniha, zrejme bežne v distribúcii a jej názov je Ekonomie dobra a zla (Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi), autorom je Tomáš Sedláček.

O Tomášovi som veľa počul, čítal som nejaké rozhovory s ním, ale k jeho práci som sa dostal teraz po prvý krát. Tento mladý ekonóm toho za svoj relatívne krátky profesijný život dosiahol to, čo väčšina z nás nezvládne za celý život. Táto kniha ma presvedčila, že oprávnene.

Je to vzrušujúce čítanie, i keď musím povedať, že sa mi kniha nečítala ľahko, trvalo mi to dosť dlho, kým som sa prelúskal až na koniec, pretože každá strana ma prinútila rozmýšľať nad obsahom a konfrontovať ho s mojim videním sveta. Táto cesta stála za to. Tomáš nás v knihe prevedie filozofickou cestou od Sumerov, cez Židov, antických mysliteľov, Komenského, Descarta a mnohých iných, a robí to preto, aby nám ukázal, aká je ekonómia stará, ale i to, že to nie je až taká exaktná veda, ako by sme si mohli myslieť, ale hlavne hľadá odpoveď na otázku, či má význam konanie dobra a aké (ekonomické) následky má konanie zla.

V knihe som našiel pomerne bizarný fakt, že Adam Smith nebol až taký vyhranený ekonóm veriaci na neviditeľnú ruku trhu, dokonca sa vo svojom diele od nej dištancuje. Ale svet je plný podobných prekvapení, všakže.

Optimisticky sa autor pozerá aj na krízu a hospodárske cykly: nie, že by vedel uhádnuť, kedy a ako ktorá kríza začne, či skončí, a predsa to od ekonómov (nereálne) očakávame, ale hovorí, že trhy majú v sebe zabudovanú tendenciu uchyľovať sa ku krízam, prechádzajú časmi dobrými i zlými, krízy sú náš údel a je iba na nás, koľko z nich načerpáme znamení, poučení a novej energie. Cesta k skutočnému pokroku je ako jazda po U-rampe a platia dve veci: nie je možné porodiť vyšší rád bez pôrodných bolestí a nesmie sa strácať nádej, i keď v prvej časti procesu sa prepadáme hlbšie do chaosu: i vtedy je potrebné v procese neustávať. A cituje Lukáša 9,62: "Nikto, kto položí ruku na pluh a ohliada sa naspäť, nie je spôsobilý pre Božie kráľovstvo."

A druhé ohromné posolstvo: žijeme v absolútnom nadbytku, strácame mieru pre primeranosť, čo spôsobuje úpadok. Veľmi trefne si autor pomohol citátom z Klubu bitkárov: "Človek celý deň pracuje v práci, ktorú neznáša, aby si mohol kúpiť veci, ktoré nepotrebuje."

Vrele doporučujem!

(Tento článok je súčasťou môjho cyklu článkov "MBA pre samoukov".)

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding