pondelok 28. júla 2014

Seminárne školenie ku kardiopulmonálnej resuscitácii a náhlym stavom ohrozujúcim život

U nás v Seniorville a Alzheimer centre Avalon dbáme na kvalifikáciu našich ľudí a preto sa pracovníci pravidelne zúčastňujú či už externých alebo interných školení. V mesiaci jún sme mali školenie prvej pomoci, kedy nám o možnostiach prišla porozprávať naša odborná garantka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), pani Jarka Sokolová.

„Náhla zástava obehu postihuje v Európe približne pol milióna osôb ročne. Okamžité zahájenie nepriamej masáže srdca dnes patrí medzi kľúčové determinanty modernej kardiopulmonálnej resuscitácie. Základné životné funkcie sú  vedomie, dýchanie a krvný obeh   zlyhanie jednej základnej životnej funkcie vedie skôr či neskôr k zrúteniu ostatných životných funkcií, pričom najmarkantnejšia je táto skutočnosť pri náhlom zlyhaní, kde k bezvedomiu dôjde do 10 – 15 sekúnd. Počas návštevy v Seniorville som bola veľmi milo prekvapená, že zdravotný personál je vyškolený na takej úrovni, aby mohol do príchodu profesionálneho tímu začať neodkladnú  resuscitáciu  bezpečne a efektívne. Sestry a opatrovateľky tu vedeli zareagovať na akúkoľvek otázku zo strany profesionálneho záchranára, zvládli každú modelovú situáciu. Zo svojej práce v záchrannej službe v Bratislave máme v tomto smere skôr negatívne skúsenosti. Niektoré zariadenia sociálnych služieb úplne zlyhávajú v oblasti prvej pomoci a záchrany života . Personálne, odborne aj materiálne.

Je naozaj skôr raritou, že personál  sociálneho  zariadenia  vie ihneď zasiahnuť na tak profesionálnej úrovni. Veľké plus tohoto zariadenia je prístup vedenia k tejto problematike, vedenie ľudí a materiálne vybavenie zariadenia.“

Vrchná sestra Seniorville a Alzheimer Avalon dodáva:

„Zaisťujeme intravenózny prístup, nepriamu masáž srdca, uvoľnenie a vyčistenie dýchacích ciest, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest vzduchovodom a priloženie dýchacej masky pripojenej na ručný dýchací prístroj (Ambuvák). Do stabilizovanej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí, zvracia alebo krváca z úst, ale túto polohu využívame jedine pokiaľ pacient sám dýcha a nehrozí mu zastavenie srdcovej činnosti.“ 

Zariadenie Seniorville  je vybavené prenosným resuscitačným setom. Vďaka tomuto vybaveniu a pravidelne preškolovanému personálu vieme zabezpečiť prvotnú zdravotnú  starostlivosť do príchodu profesionálneho tímu pri náhlych  srdcových  ochoreniach ako  srdcový záchvat, vysoký a nízky tlak krvi, pri  náhlych  nervových  ochorenia ako mozgová príhoda, epilepsia, pri hypoglykémiach a hyperglykémiach. Pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti plánujeme dokúpiť pulzný oxymeter – slúži na neinvazívne meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej časti krvného riečisťa a srdcovej frekvencie, ktorý je vhodný najmä pre rizikových pacientov.pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

utorok 17. júna 2014

Ukladanie účtovných závierok spoločností po novom

Novela zákona o účtovníctve, ktorá bola prijatá za účelom zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov – obchodných spoločností, priniesla zmenu v oblasti ukladania účtovných závierok do zbierky listín. Na samotný proces schválenia účtovnej závierky a rozhodovania o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti však nemá žiadny dopad.

Podstata tejto zmeny spočíva v tom, že obchodným spoločnostiam s účinnosťou od 1.1.2014 zanikla povinnosť ukladať individuálnu účtovnú závierku (zostavenú k 31.12.2013 a neskôr) do zbierky listín obchodného registra a vznikla povinnosť predkladať individuálnu účtovnú závierku v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb ako prílohu daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra sa považuje teda podľa zákona o účtovníctve za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

Účtovné závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovnú závierku v elektronickej podobe sú povinné uložiť nasledovné účtovné jednotky:
1. platitelia DPH
2. daňoví poradcovia za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní
3. advokáti za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní a
4. zástupcovia, neuvedení pod bodom 2. a 3. vyššie, za daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, ktorých zastupujú pri správe daní.

Napriek zmenám v novele zákona o účtovníctve je proces schválenia účtovnej závierky stále administratívnym bremenom, s ktorým vám radi pomôžeme. V zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka má totiž spoločnosť s ručením obmedzeným ako i akciová spoločnosť povinnosť ukladať riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom. Ten je povinný predložiť účtovnú závierku na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Pre viac informácií nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

sobota 7. júna 2014

Môj postoj k nám seniorom

Pani Viera Baumannová, naša milá klientka Seniorville, napísala pre vás tieto pekné riadky. S jej dovolením ich teraz publikujeme.


Možno mnohí poznajú môj vzťah k Bohu a tým, ktorí nie, by som rada prispela svojou sebareflexiou k pochopeniu mojej viery. 
Život sa stane znesiteľným len vtedy, keď sa naučíme niesť iba ťažkosť, ktorá pripadá na dnešok a minulosť odovzdať Bohu. Minulosti dovoľujeme zaťažovať dnešok vždy, keď zachovávame v sebe výčitky a staré chyby. 
Samozrejme, nie je to o ľahostajnosti voči zlu, ale o tom, že nemáme nazerať do svojej minulosti. Naopak, dôvera v Boha nám umožní vstupovať do každého  nového dňa s odvahou a dôverou prežiť všetko pekné, čo deň prinesie. 
Každý deň má dosť svojho trápenia a preto treba vždy urobiť to, čo človek urobiť má a pokiaľ ide o vonkajšie vplyvy, treba sa chrániť pred pohnútkami nedôvery voči Bohu. 
My, seniori, si musíme vo svojom vnútri vytvárať pokoj a rozširovať ho aj na druhých, lebo čím viac bude pokoja v nás, tým viac ho bude aj vo svete.

Viera Baumannová, klientka Seniorville Jablonové


Pani Baumannová, ďakujeme vám za pekné a úprimné slová!


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

utorok 13. mája 2014

Muzikoterapia

„Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie...“ 

Text tejto piesne bol dlhé roky jednou z prvých básní, ktoré si prváci mohli prečítať v ich prvej čítanke. Hudba je krásny dorozumievací jazyk pre všetky situácie a emócie – spev či hra na hudobných nástrojoch vedia ľudí povzbudiť aj rozosmiať, niekedy naopak utíšiť či rozplakať. Ani u nás v Seniorville sa hudbe nevyhýbame. Používame hudbu ako súčasť muzikoterapie – v Alzheimer centre Avalon sa stretávame každý týždeň a vrámci celého Seniorvillu raz za dva týždne a nerátame rôzne spoločenské podujatia, kedy sa hudba prihlási o slovo spontánne.  

Ako vyzerá také muzikoterapeutické stretnutie?

Úvodná aktivita prebieha v zásade dvoma spôsobmi - ak je potrebné klientov zaktivizovať, tak napríklad pomocou psychomotorického cvičenia za použitia mäkkej lopty, ktorú si klienti hádžu či kotúľajú po stole. Ak je potrebné naopak skupinu klientov upokojiť a skoncentrovať, použijeme napríklad hudobné hádanky (zahráme kúsok melódie pesničky, klienti hádajú jej názov). Jadro môže byť napríklad spievanie pesničiek – s doprovodom či bez doprovodu gitary, spolu s Orffovým inštrumentáriom, sprevádzané tlieskaním. Môžme klientov podnecovať k navrhovaniu pesničiek, rešpektujeme tempo i náladu skupiny - sú dni, kedy sú vhodné smutnejšie, baladické piesne a naopak dni, kedy je potrebné klientov rozveseliť veselšími nápevmi.

Záver stretnutia načasujeme podľa potrieb a želaní klientov. Môže byť ukončené neverbálnou technikou (napríklad "orchester" kedy klienti hrajú na nástrojoch podľa pokynov dirigenta - terapeuta či klienta) alebo pomocou zhodnutia sa na poslednej, rozlúčkovej piesni.

Táto štruktúra stretnutia je vhodná pre všetky skupiny klientov a snažíme sa ju napĺňať podľa aktuálnych potrieb aj nápadov všetkých zúčastnených, častokrát aj za cenu nevyužitia terapeutom pripraveného konceptu stretnutia.


Ak vás tento článok zaujal, ste vítaní na našich muzikoterapeutických stretnutiach v Seniorville Jablonové.


Vierka Valašteková

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 2. apríla 2014

Biblioterapia

"Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom múdrosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok  a činov, našich vlastných potom vodidlom."
Ján Amos Komenský

Bohatstvo, ktoré v sebe ukrývajú knihy, poznajú ľudia už po stáročia. Či už hovoríme o poézii, próze alebo dráme, každá má v sebe určité čaro, ktoré zanechá v človeku určitú stopu. Túto stopu zanecháva na duši. Čitateľ sám vnútorne prežíva dej príbehu, stotožňuje sa s hlavným hrdinom. Kniha nám dovolí opustiť aspoň na chvíľu realitu, zabudnúť na starosti bežného dňa a vžiť sa do života niekoho iného. Aj vďaka týmto účinkom je biblioterapia nesmierne žiadanou i v našom ZSS Seniorville a Alzheimer centre Avalon.

Účinkom čítania je najmä podpora psychického zdravia človeka. Biblioterapia je laicky povedané liečba prostredníctvom kníh. Je terapeutickou a aj výchovnou metódou, ktorá využíva rôzne formy práce s literárnym textom. Predstavujú ho literárne, básnické diela i vlastná tvorba. Významná je technika nedokončených príbehov, ktoré má klient doplniť. Biblioterapia poskytuje rozširovanie poznatkov o svete a ľuďoch, emocionálne preladenie relaxáciu, rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Identifikácia s hrdinom príbehu i príbeh samotný umožňuje dosiahnuť katarziu a nájsť vzor pre svoje správanie.  Výber kníh a literárnych textov rešpektuje záujem klienta, ale veľký dôraz treba klásť a dbať na jeho diagnózu a problém. Pri psychopatologických diagnózach je možné využívať písanie životopisu, denníka, alebo listov.

Pozitívne účinky biblioterapie využívame v Seniorville a Alzheimerovom centre Avalon bežne na individuálnych alebo skupinových terapiách určených našim klientom. Každý týždeň sa spolu stretávame na literárnom klube. Spoločne prežívame radosti a útrapy hlavných hrdinov, analyzujeme dej a hlavné myšlienky autora. Okrem toho máme zopár klientov, ktorí sami píšu básne, alebo krátke poviedky. Premietnutie svojich  pozitívnych alebo negatívnych emócií práve do básní a poviedok pomáha našim klientom udržiavať sa v dobrej psychickej pohode.


Základom pre biblioterapiu na Avalone je návrat k tradičným textom – veľmi obľúbené sú rozprávky v zbierkach Pavla Dobšinského či Slovenské povesti. Rozprávkový ríbeh klientov neraz inšpiruje k tvorbe vlastných textov rozprávok, neraz veľmi vtipných – napríklad rozprávka o bradatom princovi, alebo o špatnej Kataríne, ktorá bola vlastne krásna. Najdôležitejším prvkom však je pohoda poobedňajšej aktivity a radosť zo spoločnej tvorby.  

Autorky textu: Viera Valašteková, Alexandra Ondrovičová

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

utorok 11. februára 2014

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

ZSS Seniorville, ktorého súčasťou je i Alzheimer centrum Avalon sa nachádza v obci Jablonové, okres Malacky, približne 20 minút cesty autom z Bratislavy. Primárne je určené na starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, odkázaných na pomoc druhej osoby a o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte.

Chod zariadenia sme prispôsobili rytmu starších ľudí. Poskytujeme im súkromie, pocit bezpečia, útulné prostredie, nepretržitú zdravotnú i rehabilitačnú starostlivosť, bohatý spoločenský program i špeciálne terapie a v neposlednom rade aj domácu stravu z našej kuchyne. Všetci klienti sú pod dohľadom zdravotníckeho a opatrovateľského personálu, lekárov, sociálnych pracovníkov, ako aj v neustálom kontakte s terapeutickými pracovníkmi. Klientom sme neustále k dispozícii, snažíme sa ich aktivizovať a tým stimulovať ich vnútornú energiu. Zapojením klientov do bežných činností a terapií aktivizujeme ich vnútornú energiu a prinášame dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie. Našim cieľom je vnášať do starostlivosti a služieb, ktoré poskytujeme inovatívne prístupy.

Východiskom našej práce sú očakávania klientov a ich príbuzných. Sú pre nás odrazovým mostíkom pre vytvorenie a udržanie dlhodobého vzťahu založeného na dôvere. Aktuálnou výzvou pre nás  je zriadenie snoezelonovej miestnosti. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v upravenom a príjemnom prostredí, s cieľom vyvolania zmyslových pocitov. Je určená ako pre ľudí s telesným alebo viacnásobným postihnutím, tak i pre ľudí s psychickými poruchami, s demenciou i u chronicky chorých pacientov. Vo fyzioterapii plánujeme zakúpiť motodlahu, prostredníctvom ktorej rozšírime indikácie terapií. Ide o prístroj, ktorý umožňuje vykonávať extenziu a flexiu v kolennom, bedrovom i členkovom kĺbe. Cieľom je zlepšiť u našich klientov rozsah pohybu a dosiahnuť lepšiu funkčnosť kĺbov.

I Vaše 2% z daní nám pomôžu naplniť tieto ciele!

Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z dane z príjmu za rok 2013 a pomôžete nám napĺňať naše poslanie – inovatívne prístupy a rozvoj v starostlivosti o našich rodičov, či starých rodičov.

Ďakujeme!
   
Ing. Denisa Morgensternová, riaditeľka Seniorville


Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno: Harmónia života, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO/SID: 37924168 

Sídlo: Palisády 33, 811 06 Bratislava

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 5. februára 2014

Bazálna stimulácia

Predčasom  prebiehal v zariadení sociálnych služieb Senioville a Alzheimer centre Avalon kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa zúčastnili všetky zdravotné sestry.

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta.

Základnými prvkami konceptu sú:

  • pohyb, 
  • komunikácia, 
  • vnímanie, 
  • stimulácia všetkých zmyslov a ich úzke prepojenie. 

U klienta s Alzheimerovou chorobou alebo aj inými typmi demencie dochádza k zmenám ako v oblasti vnímania, tak i v oblasti komunikácie a pohybu (jemnej a hrubej motoriky). Preto koncept bazálnej stimulácie umožňuje ľuďom so zmenami v týchto troch oblastiach podporu čo smeruje k zvýšenej kvalite života. Jedná sa o spôsob terapie, cielenú stimuláciu zmyslových orgánov, ktorá využíva schopnosti ľudského mozgu uchovávať životné návyky a dlhodobé spomienky v dlhodobých pamäťových dráhach. Zjednodušene povedané pracujeme s tým, čo doteraz v mozgu zostalo zachované a snažíme sa to čo najdlhšie udržať. Nepracujeme s tým, čo už vymizlo, ale s tým, čo je. Poskytovanie dostačujúceho množstva impulzov, ktoré sú v totožnej kvalite ako ich pacient dostával v období pred ochorením, umožňuje nervovému systému „rozpamätať“ sa na podnety z minulosti čo vyvoláva následné reakcie. Telo sa tak postupne pripravuje na komunikáciu s okolím. Najmä u klientov na Avalone je potrebné dôsledne dbať na správny prístup.

Každá zdravotná sestra, opatrovateľka i terapeuti v Seniorville a Avalon musia pri bazálnej stimulácii vychádzať z klientovej individuálnej anamnézy, musí presne poznať jeho minulosť, spôsob nažívania a zvykov v rodine, medzi priateľmi. Poznať podnety, ktoré boli pred ochorením príjemné, povzbudzujúce a motivovali ho k aktivite a komunikácii. Mnohokrát je nevyhnutné využívať pre klienta známe predmety, ako napríklad obľúbené predmety veci, knižky, či zvuky alebo vône, ktoré sa spájajú s príjemnými pocitmi. Všetky známe podnety môžu pomôcť pacientovi podnietiť jeho nervovú sústavu a tým ju stimulovať k zvyčajným reakciám na prítomné podnety.


Bazálna stimulácia nie je závislá na špeciálnych prístrojoch alebo pomôckach a je preto minimálnou záťažou pre zdravotnícke a sociálne zariadenia. Jediné, čo je k nej potrebné je dobre vyškolený personál a motivácia ľudského prístupu a posunutia ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti smerom k potrebám klienta.

My, v Seniorville a Avalon sme sa rozhodli ísť týmto smerom.

Júlia Harmanová

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk