utorok 17. júna 2014

Ukladanie účtovných závierok spoločností po novom

Novela zákona o účtovníctve, ktorá bola prijatá za účelom zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov – obchodných spoločností, priniesla zmenu v oblasti ukladania účtovných závierok do zbierky listín. Na samotný proces schválenia účtovnej závierky a rozhodovania o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti však nemá žiadny dopad.

Podstata tejto zmeny spočíva v tom, že obchodným spoločnostiam s účinnosťou od 1.1.2014 zanikla povinnosť ukladať individuálnu účtovnú závierku (zostavenú k 31.12.2013 a neskôr) do zbierky listín obchodného registra a vznikla povinnosť predkladať individuálnu účtovnú závierku v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb ako prílohu daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra sa považuje teda podľa zákona o účtovníctve za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

Účtovné závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovnú závierku v elektronickej podobe sú povinné uložiť nasledovné účtovné jednotky:
1. platitelia DPH
2. daňoví poradcovia za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní
3. advokáti za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní a
4. zástupcovia, neuvedení pod bodom 2. a 3. vyššie, za daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, ktorých zastupujú pri správe daní.

Napriek zmenám v novele zákona o účtovníctve je proces schválenia účtovnej závierky stále administratívnym bremenom, s ktorým vám radi pomôžeme. V zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka má totiž spoločnosť s ručením obmedzeným ako i akciová spoločnosť povinnosť ukladať riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom. Ten je povinný predložiť účtovnú závierku na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Pre viac informácií nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

Žiadne komentáre: