nedeľa 9. októbra 2011

Deň nezábudiek

10.október je Svetovým dňom duševného zdravia. Liga za duševné zdravie SR organizovala už 8. ročník informačnej kampane "Dni duševného zdravia" na podporu pravdivých informácií o duševných poruchách a ich liečbe. Táto kampaň prebiehala 8.10.2011 v Eurovei v Bratislave. Sám pán primátor Vtáčnik svojou prítomnosťou podporil túto dobrú myšlienku a podieľal sa aktívne na podpore celonárodnej Zbierky pre Ligu za duševné zdravie.
Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Téma duševných porúch je tabuizovaná, verejnosť má skreslené názory na psychické ochorenia. Najvážnejší problém ľudí s duševnou poruchou je ich sociálne vylúčenie a patria k najviac zraniteľným skupinám. Nedostatočná pozornosť sa venuje dlhodobej starostlivosti o nich v prípade, že sú odkázaní na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb.
Preto aj Seniorville svojou účasťou prispel k zvyšovaniu povedomia verejnosti o starostlivosti o seniorov s Alzheimerovou chorobou a ťažkými demenciami. Alzheimerova choroba vo vyšších štádiách neovplyvňuje iba ľudí, ktorí ňou trpia. Ovplyvňuje členov rodiny, ktorí sa o chorého starajú, kedy je potrebný celodenný dohľad a pomoc pri základných životných úkonoch. Na našom Alzheimer oddelení pracuje odborne školený personál, ktorý zohľadňuje špecifické potreby klientov a poskytne im tak zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť na vysokej úrovni, ako aj pocit bezpečia, ktorý ľudia s touto diagnózou obzvlášť potrebujú.

Žiadne komentáre: