nedeľa 18. apríla 2010

Choroby z povolania

Bohužiaľ vyskytujú sa prípady riskovania v tejto citlivej oblasti ochrany zdravia pred chorobami z povolania. Deje sa tak u zamestnávateľov, ktorí nedodržujú zákonné normy (Zák. č. 124/ 2006, Nariadenie vlády SR č. 276/ 2006 a pod.) a nevenujú potrebnú pozornosť tejto oblasti, pričom podceňujú riziká v ochrane zdravia svojich zamestnancov.

Obdobne sa správajú aj zamestnanci, u ktorých je čoraz väčšia snaha predávať svoje zdravie, čo sa deje napríklad aj z obavy z nezamestnanosti. Ibaže práve týmto prístupom nezodpovedne hazardujú a neberú dohľad na následky. Zákon č. 461/ 2003 o sociálnom poistení, v rámci aproximácie s odporúčaniami Európskej únie, rozšíril zoznam chorôb z povolania o všetky choroby, u ktorých sa dokáže súvislosť medzi faktormi z pracovného prostredia a poškodením zdravia. Ak sa nezlepší informovanosť o rizikových faktoroch na pracoviskách, možno u nás očakávať nárast novozistených chorôb z povolania, predovšetkým z pracovísk, kde nebolo doposiaľ vyhlásené riziko 3. a 4. kategórie. Tomuto nárastu by mal práve zabrániť nový zákon ako aj nariadenia vlády SR.

Nová legislatíva síce prináša zvýšené náklady pre zamestnávateľov, no treba mať na pamäti, že kvalifikovaná pracovná zdravotná služba je v plnej výške daňovo uznateľným výdavkom spoločnosti. V konečnom dôsledku, samozrejme, pri jej dôslednej realizácii, vedie k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnancov, zachovaniu ich zdravotného potenciálu, predchádzaniu chorôb z povolania a následnému vyplateniu vysokých súm za odškodnenie pri vzniknutej chorobe z povolania, zlepšeniu pracovných podmienok či zefektívneniu práce zamestnancov.

Dôležitá je aj prevencia pred prípadnými sankciami uloženými pri neplnení povinností zamestnávateľom inšpektorátmi práce a úradmi verejného zdravotníctva, ktoré môžu dosiahnuť až výšku 3 000 eur.

Mária Jecková, riaditeľka projektu LaSalus

Žiadne komentáre: