streda 21. apríla 2010

Pracovná zdravotná služba

Od 1.júla 2006 nadobudol účinnosť zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to § 26 Pracovné zdravotné služby, ktorý nahradil Zákon č.330/ 1996 a Zákon č.158/ 2001. Dôležitou súčasťou zákona sú preventívne lekárske prehliadky. Ide o lekárske prehliadky, ktoré treba uskutočniť pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia a pri skončení pracovného pomeru. Zameriavajú sa na prevenciu poškodenia zdravia pri práci, a čo je podstatné - sú povinné a hradí ich zamestnávateľ. Zdravotná starostlivosť vyplývajúca z § 26 zák.124/ 2006, v znení neskorších predpisov, je pre zamestnávateľov v plnej výške daňovo uznateľnými výdavkami spoločnosti.

Nemenej dôležitou súčasťou zákona je preventívny pracovno – lekársky dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorý tvorí dôležitý podklad pre vykonávanie vyššie uvedených cielených preventívnych prehliadok zamestnancov. Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je tímová práca, na ktorej sa zúčastňujú viaceré odborné profesie (preventívny pracovný lekár, lekár s atestáciou z pracovného lekárstva, praktický – všeobecný lekár a ďalší odborníci). Aj z tohto dôvodu môžu tieto služby poskytovať len zdravotnícke zariadenia, ktoré sú na túto činnosť špecializované, patrične technicky a odborne vybavené a v neposlednom rade v zmysle zákona majú i príslušné oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR .

Pracovné zdravotné služby majú v stručnosti túto náplň:

- preventívny pracovno – lekársky dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami pracovníkov,
- zisťovanie a analýza rizík v práci a pracovnom prostredí,
- návrhy na odstránenie škodlivých účinkov na zdravie pri práci,
- vypracovanie podkladov na optimálne riešenia pracovného zaradenia zamestnancov z hľadiska možných zdravotných rizík a požadovaného pracovného výkonu,
- dohľad nad zdravím zamestnancov z hľadiska optimalizácie ich zdravotného potenciálu vo vzťahu k práci,
- cielené lekárske preventívne prehliadky podľa pracovného zaradenia zamestnancov (vstupné, výstupné, periodické, následné),
- analýza a hodnotenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami podľa Nariadenia vlády SR č. 276/ 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
- rekondičné pobyty špeciálne orientované na ochranu zdravia pri práci,
- pracovno – lekársku poradenskú službu na vypracovanie programov a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovanie pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska.

Mária Jecková, riaditeľka LaSalus

Žiadne komentáre: